Täby Kyrka

Täby Kyrka – En historisk pärla i Täby kommun

Täby kyrka är en historisk byggnad belägen i Täby kyrkby inom Täby kommun. Den är församlingskyrka för Täby församling i Stockholms stift.

Denna imponerande stenkyrka uppfördes som sockenkyrka under det sena 1200-talet och har sedan dess varit en central plats för andakt och samling i samhället.Kyrkan är särskilt känd för sina välbevarade målningar av den berömda kyrkomålaren Albertus Pictor.

 • Historisk bakgrund
  • Ursprungligen uppförd under 1200-talet
  • Har tjänat som sockenkyrka i flera århundraden
  • En viktig religiös och kulturell mötesplats för Täby samhället
 • Arkitektoniska detaljer
  • Typisk svensk stenkyrka från medeltiden
  • Innehåller gotiska och romanska stilinslag
  • Kyrktornet tillkom under senare delen av medeltiden
 • Albertus Pictors målningar
  • Scener från Bibeln och helgonlegenderna
  • Användning av levande färger och detaljrikedom
  • Ger en unik inblick i medeltidens konst och ikonografi
Attribut Information
Läge Täby kyrkby, Täby kommun, Stockholms län
Byggår 1200-talets senare del
Kyrkomålare Albertus Pictor
Församling Täby församling
Stift Stockholms stift

Ortnamnets ursprung och kyrkans tidiga historia

Namnet Täby har sitt ursprung från 1000-talet, och orten nämns i samband med runstenarna vid Jarlabankes bro. Denna bro, som är byggd över sankmarken vid Täby tä, ger en ledtråd till platsens historiska betydelse. Före den nuvarande kyrkans uppförande kan det mycket väl ha funnits en träkyrka på samma plats. Vissa forskare spekulerar i att sakristian kan vara en del av denna tidigare träkyrka, vilket skulle göra den äldre än det befintliga långhuset.

Julotta i rampljuset

I december 2017 fick Täby kyrka nationell uppmärksamhet då SVT:s traditionella julotta sändes från denna historiska plats. Evenemanget lyfte fram kyrkans skönhet och betydelse som en central punkt för gemenskap och tradition i det svenska samhället.

Utbyggnader och renoveringar

Kyrkans kor och långhus är från 1200-talet, men genom historien har byggnaden genomgått flera förändringar. Sakristian tros ha tillkommit under 1300-talet, medan vapenhuset byggdes mellan åren 1425 och 1460. Intressant är att en runsten (U 133) blev inmurad i vapenhusets väggar under denna tid. Efter en brand i kyrkan omkring år 1475, genomgick långhusets tak en omfattande renovering där fyra takvalv slogs.
Täby Kyrka, med sina medeltida kalkmålningar, är en historisk pärla i Stockholms län.

Kulturellt skydd och bevarande

Som en viktig del av Sveriges kulturarv är Täby kyrka skyddad enligt lagen om kulturminnen. Detta skydd säkerställer att kyrkans historiska värde bevaras för framtida generationer och att ingrepp i dess struktur och utseende regleras noggrant.

Albertus Pictors målningar

Albertus Pictor, även känd som Albrekt Målare, är ansvarig för de fantastiska målningarna i kyrkans tak från 1480-talet. Dessa målningar är unika då de, till skillnad från många andra av hans verk, aldrig har varit överkalkade. Däremot överkalkades väggmålningarna på långhusväggarna under 1700-talet och restaurerades först år 1931. Målningarna i vapenhuset är utförda av en annan, okänd mästare.

Bibliska scener och inspiration

Ungefär hälften av de totalt 66 bilderna i kyrkans valv har hämtat sin inspiration från Biblia pauperum, även känd som ”De fattigas bibel”. Detta bokverk består av träsnitt som skildrar olika scener ur bibeln och har varit en viktig inspirationskälla för många av de motiv som pryder kyrkans takvalv.

Centrala kultbilder och kända målningar

Nådastolen, belägen i valvet ovanför altaret, är kyrkans centrala kultbild och ett av de mest framträdande verken. En annan berömd målning är Döden spelar schack, som finns i västvalvet högst upp i trappan till orgelläktaren. Detta motiv har fått internationell uppmärksamhet tack vare regissören Ingmar Bergman, som använde det i sin film Det sjunde inseglet.

Stigluckor och klockstapel

Södra stigluckan vid Täby kyrka tros ha uppförts under 1400-talet. År 1763 ersattes en äldre klockstapel av en ny, vilket är en av de många förbättringar som gjorts på kyrkans område genom århundradena. Norra stigluckan är en nyare konstruktion som uppfördes år 1929, vilket visar på en kontinuerlig vård och uppmärksamhet till kyrkans faciliteter och dess historiska miljö.