Fresta Kyrka

Fresta Kyrka – En Historisk Juvel i Upplands Väsby

Fresta kyrka tjänar som församlingskyrka i Fresta församling och är belägen i en historiskt rik region norr om Norrviken i Upplands Väsby kommun. Området kring kyrkan bär på spår från vikingatiden, vilket ger platsen ett unikt historiskt värde.

Trots dess antika rötter är kyrkan nu omgiven av en modern villabebyggelse, vilket skapar en fascinerande kontrast mellan dåtid och nutid.

 • Historiska Höjdpunkter
  • Spår från vikingatiden i området
  • Medeltida ursprung
  • Renoveringar genom århundradena
 • Arkitektoniska Egenskaper
  • Romaneska och gotiska stildrag
  • Bevarade medeltida fresker
  • Unika gravstenar från 1600-talet
 • Modern Kontext
  • Omgiven av samtida villabebyggelse
  • Plats för lokala evenemang och ceremonier
  • Integration i det nutida samhällslivet
Fakta Information
Läge Upplands Väsby kommun, Norrviken
Församling Fresta församling
Historisk period Vikingatid och medeltid
Arkitektonisk stil Romanesk och gotisk
Renoveringar Genomfört under olika århundraden

De Äldsta Delarna av Kyrkan

Sakristian och korets inre murar representerar de äldsta delarna av Fresta kyrka och härstammar från 1200-talets första hälft. Dessa byggnadsdelar antas ha varit en del av en tidigare träkyrka, som senare under samma århundrade ersattes av det nuvarande långhuset. På 1400-talet tillkom ett vapenhus på kyrkans södra sida, vilket ytterligare utvecklade kyrkans arkitektur.

1776 års Restaurering

En omfattande restaurering genomfördes år 1776, vilket resulterade i dramatiska förändringar av kyrkans utseende. Det historiska vapenhuset revs, långhuset försågs med ett brutet tak, fönstren gjordes större och ett kyrktorn tillfogades. Dessa förändringar har bidragit till den karaktär kyrkan har idag.

Kyrkorummets Arkitektoniska Detaljer

Inuti Fresta kyrka kan besökare beundra kryssvalv av tegel, som är en viktig del av kyrkans inre arkitektur. Koret och sakristian välvdes under 1300-talets första hälft, medan valven i långhuset tillkom på 1400-talet. Dessa konstruktioner är inte bara stöttepelare utan också viktiga estetiska element som bidrar till kyrkans helhetsintryck.

Medeltida Kalkmålningar

Fresta kyrkas väggar är prydda med medeltida kalkmålningar, inklusive bilder av apostlafigurer och invigningskors. Dessa konstverk skapades av den så kallade Strängnässkolan omkring år 1460. Trots att målningarna överkalkades under restaureringen 1776, återupptäcktes de och restaurerades åter till sin forna glans år 1934.

Runstenarna i och omkring Kyrkan

Kyrkan är också en viktig plats för runologiskt intresse. Upp till femton runstenar, antingen hela eller i fragment, har upptäckts inmurade i kyrkans strukturer. De flesta av dessa har nu tagits ut och placerats runt omkring kyrkan för att lättare kunna beskådas av allmänheten. Ett särskilt intressant fragment återfinns inmurat i vapenhusets norra vägg, och utanför kyrkans östra vägg står runsten U 256, vilket tillför en ytterligare dimension till platsens historiska betydelse.
Fresta Kyrka i Upplands Väsby är en medeltida kyrka med anor från 1100-talet, känd för sin rika historik och vackra kalkmålningar.

Sammanfattning

Fresta kyrka är en plats där historien och nutiden möts. Från dess tidigaste konstruktioner på 1200-talet till de senare tilläggen och restaureringarna har kyrkan varit ett vittne till århundraden av förändringar. Dess arkitektoniska detaljer, medeltida kalkmålningar och inmurade runstenar gör den till en fascinerande destination för både historieentusiaster och kyrkobesökare. Fresta kyrka är utan tvekan en av Upplands Väsbys kulturella skatter.