Spånga Kyrka

Spånga Kyrka – En Historisk Juvel i Stockholms Krona

Spånga Kyrka är en av Stockholms läns äldsta kyrkor, vars torn, portal och västra del har sina rötter i mitten av 1100-talet. Belägen i stadsdelen Tensta, idag en del av Västerort i Stockholms län, har kyrkan tjänat som sockenkyrka för Spånga socken och står som ett monument över regionens rika historia.

Dess arkitektur och konstruktion speglar en tid då kyrkan inte bara var en plats för andakt utan även en central punkt i samhället.

 • Arkitektoniska drag
  • Medeltida torn med karakteristisk spira
  • Portal från 1100-talet med unika skulpturer
  • Västra delen av kyrkan som visar på romansk byggnadsstil
 • Historiska funktioner
  • Sockenkyrka för Spånga socken
  • Religiöst centrum för området under medeltiden
  • Socialt samlingsställe för bygdens invånare
 • Modern betydelse
  • Kulturellt landmärke i Stockholms län
  • Fortfarande aktiv som gudstjänstlokal
  • Historisk utbildningsresurs för besökare och lokalbefolkningen
Faktum Detalj
Grundad 1100-talet
Plats Tensta, Västerort, Stockholm
Stil Romansk
Funktion Sockenkyrka för Spånga socken
Speciella drag Medeltida torn och portal med skulpturer

Kyrkans Betydelsefulla Roll

Kyrkans närhet till den medeltida tingsplatsen Granby, och dess placering vid korsningen av viktiga vägar mellan olika socknar, understryker dess historiska betydelse. Spånga Kyrka har ett ursprungligt torn som vittnar om dess centrala roll i området. Genom sin långa historia har kyrkan varit en viktig länk mellan forntiden och nutid, med sina runstenar, medeltida murar och kalkmåleri.

Kyrkans Ursprungliga Struktur

De första delarna av Spånga Kyrka, inklusive tornet och långhuset, uppfördes mellan åren 1140 och 1159. Dessa delar utgör kärnan i den kyrka som står idag och har genomgått flera ombyggnationer och utvidgningar under 1300- och 1400-talen. Det var under denna period som kyrkan fick sin nuvarande form, med tillägg av sakristian och vapenhuset.

En Kyrka Byggd för Försvar

Spånga Kyrkas kraftiga torn har inte enbart tjänat som klocktorn utan även som försvarsstruktur. Dess tjocka murar och frånvaron av ingång på marknivå tyder på att det använts för att skydda dyrbarheter. En spiraltrappa i muren förband tornets våningar, och kyrkans arkitektur har gemensamma drag med de tidigaste stenkyrkorna i regionen. Den nuvarande tornhuven, som är från 1825, gav tornet dess nutida utseende.

Kyrkans Innertak och Måleri

Under 1300-talet förändrades kyrkans innertak dramatiskt med tillkomsten av fint murade valv. Linjeformad dekormålning, jämförbar med den i Riddarholmskyrkan, tillkom och kalkmålningarna smyckar än idag valvribborna. Det figurativa måleriet i valvkapporna är daterat till 1440-talet, vilket ger en inblick i periodens konstnärliga uttryck.

Orgeln – En Musikalisk Skatt

I tornrummet tronar en imponerande orgel från 1957, byggd av Marcussen & Søn i Danmark. Med sina 25 stämmor är den inte bara ett instrument för musikaliska framföranden utan även en del av kyrkans rika kulturarv. Fönstren, som fick sin nuvarande utformning under renoveringen på 1800-talet, släpper in ljus som skapar en stämningsfull miljö i kyrkorummet.Spånga Kyrka, daterad till 1100-talet, är en historisk pärla i Stockholm med anor från medeltiden.

Sakristian och Skrudhuset

En rundbågig dörröppning leder besökaren till sakristian, medan en spetsbågig öppning ger tillträde till det tillbyggda skrudhuset. Dessa delar av kyrkan är exempel på de förändringar som skedde under 1400-talet, då det ursprungliga koret ersattes med ett nytt, rymligare kor. Koret, med sitt kalkstensgolv och dekorerade kryssvalv, är ett vackert exempel på den tidens arkitektur.

Vapenhuset och dess Gravhällar

Vapenhuset, som troligen byggdes under 1400-talet, ligger framför kyrkans ursprungliga entré och inrymmer gravhällar i kalksten. Här återfinns även tre av kyrkans äldsta gravstenar med runskrift från 1100-talet, vilket ger en unik inblick i områdets tidiga historia. Dessa gravstenar är inte bara historiska dokument utan även konstverk som berättar om de människor som en gång var en del av Spånga socken.

Spånga Kyrka Idag

Idag står Spånga Kyrka som en viktig historisk och kulturell tillgång i Stockholms förorter. Den förbinder det förflutna med nuet och fortsätter att vara en plats för andakt, reflektion och samhälleliga evenemang. Kyrkan är öppen för besökare som vill uppleva dess arkitektoniska skönhet och de historiska skatterna som den rymmer, vilket gör den till en värdefull del av Sveriges kulturarv.