Östra Ryds Kyrka

Historisk bakgrund till Östra Ryds kyrka

Östra Ryds kyrka är en betydelsefull kyrkobyggnad belägen i Östra Ryds socken i Stockholms stift. Kyrkan är en central del av Österåker-Östra Ryds församling och tjänar som en aktiv plats för gudstjänster och samhällsaktiviteter.

Dess rika historia speglas i kyrkans arkitektur och de konstskatter som den hyser.

 • Kyrkans arkitektur
  • Medeltida ursprung med flera ombyggnader
  • Gotiska och barocka stilelement
 • Interiör
  • Unika kalkmålningar från 1400-talet
  • Altartavla skapad av den kände konstnären
 • Kyrkogården
  • Äldre gravstenar som vittnar om platsens långa historia
  • Minneslund för eftertanke och minnesstunder
Attribut Information
Plats Östra Ryds socken, Stockholms stift
Församling Österåker-Östra Ryds församling
Stil Medeltida, Gotisk, Barock
Noterbara element Kalkmålningar, Altartavla

Arkitektoniska drag och byggnadshistoria

Östra Ryds kyrka är känd för sin pittoreska allé som sträcker sig från det anrika Rydboholms slott. Kyrkans arkitektur är ett resultat av dess långa historia, med ursprungsdelar som sträcker sig tillbaka till omkring år 1300. Den består av ett enskeppigt långhus, ett tresidigt avslutat gravkor i öster, och en sakristia i norr, vilken senare har kopplats samman med en korsarm. Ett markant torn pryder västsidan, och de gulputsade tegelmurarna ger kyrkan dess karaktäristiska utseende.

Den medeltida sakristian och äldsta inventarierna

Kyrkans sakristia, som tros ha uppförts runt år 1300, är den äldsta delen av byggnaden. Den har profilerade ribbvalv och var en del av en tidigare kyrka vars exakta ålder och utseende är okänt. Bland de äldsta inventarierna i kyrkan återfinns en dopfunt och en skulptur föreställande Katarina av Alexandria, båda från senare delen av 1200-talet eller början av 1300-talet.

Anund Stures bygge och Johannes Iwans kalkmålningar

Byggherren bakom den nuvarande kyrkan tros vara Anund Sture, som ägde Rydboholm omkring år 1430. En inskription i korets valv stöder denna teori. På 1440-talet försågs kyrkans interiör med kryssvalv, och år 1449 smyckades väggarna med kalkmålningar av Johannes Iwan, vilket en inskription bland målningarna vittnar om.

1700-talets förändringar och ätten Brahes gravkor

Mellan åren 1690 och 1693, under ätten Brahes ägo, genomgick kyrkan stora förändringar som gav den sitt nuvarande utseende. Korsarmarna tillkom, liksom västtornets överbyggnad och den lökformade spiran. Ätten Brahes gravkor tillkom också, avgränsat från kyrkorummet av ett konstfullt smitt järngaller. Arkitekten Jean de la Vallée kan ha varit ansvarig för dessa tillbyggnader.

Kalkmålningarnas öden och renoveringar

I slutet av 1700-talet överkalkades de flesta av kyrkans kalkmålningar, men de i korvalvet bevarades. År 1835 frilades målningar på korets högmurar och i långhusets västra hörn. Senare, under 1924, återupptäcktes ytterligare målningar i långhuset och sakristian. Den senaste stora renoveringen skedde 1991, då ännu fler målningar framtogs och den nuvarande öppna bänkinredningen installerades.

Inventarier och gåvor från ätterna Brahe och Vasa

Östra Ryds kyrka är rik på inventarier, många donerade av medlemmar från ätterna Brahe och Vasa. Bland dessa gåvor utmärker sig ett fyrtiotal äldre oljemålningar som nu är utställda i kyrkorummet. En orgelläktare i nyklassicistisk stil är en annan anmärkningsvärd detalj, vilken sträcker sig längs västmuren.Östra Ryds kyrka, omgiven av lummig natur i Östergötland, är en pittoresk medeltida kyrka känd för sina välbevarade kalkmålningar.

Sammanfattning av Östra Ryds kyrkas betydelse

Östra Ryds kyrka är en historisk skatt som fortsätter att vara en levande del av det lokala samhället. Dess arkitektur, konst och historia speglar en rik kulturell arv som har bevarats genom århundraden. Kyrkan är inte bara en plats för andakt, utan också en källa till kunskap och inspiration för alla som är intresserade av Sveriges medeltida historia och kulturarv.