Österhaninge Kyrka

Historisk Bakgrund och Arkitektoniska Drag

Österhaninge Kyrka, även känd som Sankta Gertruds kyrka, är en betydande historisk byggnad i Haninge kommun, Stockholms län. Denna medeltida kyrka, som idag är en del av Österhaninge församling och Södertörns kontrakt i Stockholms stift, har tjänat som en spirituell samlingspunkt för samhället genom århundradena.

Dess arkitektur reflekterar olika epoker och stilar, vilket gör den till en fascinerande plats för både historieintresserade och arkitekturälskare.

Arkitektoniska Höjdpunkter

 • Huvudskepp och kor
  • Medeltida ursprung med senare tillägg
  • Gotiska och barocka stildrag
 • Klockstapel
  • Från 1700-talet
  • En markant silhuett i landskapet
 • Interiör
  • Bevarade medeltida fresker
  • Barockaltare och predikstol

Fakta om Österhaninge Kyrka

Faktum Information
Plats Haninge kommun, Stockholms län
Byggår Medeltiden
Stil Gotisk och barock
Församling Österhaninge församling
Kontrakt Södertörns kontrakt
Stift Stockholms stift

Medeltida Ursprung och Expansion

Österhaninge kyrka är huvudsakligen uppförd under medeltiden, med en struktur som inkluderar ett rektangulärt långhus, ett rakslutet korparti, västtorn, och en sakristia. Det är långhusets murar som utgör de äldsta bevarade delarna av kyrkan, daterade till början av 1300-talet. Under 1400-talet genomgick kyrkan en omfattande utvidgning, där koret breddades och nya element som sakristian och vapenhuset tillkom.

Adelns Inverkan – Det Bielkenstiernska Gravkoret

Gravkoret som tillkom år 1663 är en viktig del av kyrkans historia och var en tillbyggnad för amiralen Claes Bielkenstierna. Detta koret utgör en markant renässansstilskomponent med sina röda tegelfasader och är en påminnelse om adelns inflytande under denna period. Gravkoret är även betydelsefullt då det innehåller minnesmärken över den Bielkenstiernska ätten.

Arkitektoniska Förändringar Genom Tiderna

Under årens lopp har Österhaninge kyrka genomgått flera förändringar som speglar olika tidsepoker. På 1800-talet förändrades kyrkans exteriör genom tillägg av stora rundbågiga fönsteröppningar och ett bårhus tillfogades år 1880. Interiören har också anpassats och restaurerats vid olika tillfällen, med den senaste stora restaureringen under 1970-talet som avlägsnade många av 1800-talets tillägg.

Restaureringen på 1970-talet

Under ledning av arkitekt Jörgen Fåk genomgick kyrkan en omfattande restaurering under åren 1972–1973. Denna restaurering innebar bland annat att man frilade kyrkans gråstensmurverk och återinförde målad dekor som en hyllning till kyrkans historiska utseende. Bänkinredningen och altarpartiet fick sin nuvarande utformning, vilket förstärkte kyrkans historiska och estetiska värde.
Österhaninge Kyrka, daterad till 1100-talet, står som en historisk pärla i Haninge med sin traditionella svenskt medeltida arkitektur.

Det Bielkenstiernska Gravkorets Konstverk

Gravkoret rymmer ett betydande konstverk, ett minnesmärke över den Bielkenstiernska ätten, skapat av den flamländske skulptören Nicolaes Millich. Denna skulpturgrupp, som beställdes efter sonen Axel Bielkenstiernas död i sjöslaget vid Öland, är ett starkt uttryck för familjens status och inflytande under den tiden.

Kyrkans Gravmonument och Inredning

Österhaninge kyrka är även hem för flera gravmonument och en rik inredning som speglar dess långa historia. Bland annat finns en gravhäll över Hans Claesson Bielkenstierna och Elisabeth Gyllenstierna, vilken tidigare låg i kyrkans kor men som flyttades till gravkoret. Kyrkan har även en unik altartavla som tillfördes under 1970-talets restaurering.

En Levande Del av Samhället

Även idag är Österhaninge kyrka en aktiv del av samhället och fortsätter att vara en plats för gudstjänster, dop, vigslar och andra kyrkliga handlingar. Dess historiska och arkitektoniska betydelse, tillsammans med dess fortsatta roll som en samlingsplats, gör den till en ovärderlig del av Södertörns kulturarv.