Gamla Uppsala Kyrka

En Kyrka med Historiska Anor

Gamla Uppsala Kyrka är en central del av det svenska kulturarvet, belägen i den historiskt laddade regionen Uppsala stift. Som församlingskyrka i Gamla Uppsala församling står den på mark med djupa förhistoriska rötter.

I närheten av den tidigare tätorten Gamla Uppsala, som nu är en del av Uppsala, har denna kyrka tjänat som en religiös plats genom sekler.

 • Historisk betydelse
  • Markerar platsen för en förkristen kultplats.
  • Bevarar minnen från den vikingatida maktsfären.
 • Arkitektoniska drag
  • Representerar romansk byggnadsstil.
  • Har genomgått flera restaureringar och tillbyggnader.
 • Kulturell betydelse
  • En symbol för den kristna missionen i Sverige.
  • En mötesplats för historisk reflektion och nutida andlighet.
Faktum Detaljer
Grundläggning 1100-talet
Plats Gamla Uppsala, Uppsala stift
Stil Romansk
Speciella drag Plats för en tidigare hednisk kultplats

Från Hedniska Tider till Kristen Mitt

Trots tidigare teorier har modern forskning visat att Gamla Uppsala kyrka inte föregicks av något hednatempel. Istället har markradarundersökningar upptäckt två äldre kyrkor på platsen. Med åtta kristna runstenar i dess närhet, är det tydligt att området kristnades redan under 1000-talet. Runt år 1150 blev Gamla Uppsala ett biskopssäte, vilket senare uppgraderades till ärkebiskopssäte år 1164.

Flytten av Ärkebiskopssätet

Ärkebiskopssätet flyttades officiellt till nuvarande Uppsala omkring år 1273, samtidigt som bygget av Uppsala domkyrka pågick. Detta ledde till en nedgradering av Gamla Uppsala kyrka till en vanlig sockenkyrka, och den förlorade sin tidigare status som katedral. Efter en eldsvåda under 1400-talet gavs kyrkan dess nuvarande form, där det ursprungliga treskeppiga långhuset och korsarmarna revs.

Anders Celsius – En Begravd Vetenskapsman

I kyrkans mittgång vilar den berömda vetenskapsmannen Anders Celsius, mest känd för att ha utvecklat den temperaturskala som bär hans namn. Hans grav markerar en av de många historiska kopplingarna som Gamla Uppsala kyrka har till Sveriges vetenskapliga och kulturella historia.

Arkitekturen och Kyrkans Utformning

Den nuvarande kyrkan är byggd av gråsten och pryds av tegelornamentik. Den består av ett centralt torn och ett kor med absid, som idag används som långhus och kor. Dessa delar av kyrkan är kvar från den ursprungliga större byggnaden, som troligen påbörjades under 1100-talet och blev färdigställd strax före en stor eldsvåda på 1240-talet. Bland de bevarade inventarierna finns ett av tre så kallade triumfkrucifix från 1100-talet.

Runstenar som Berättar Historia

Runstenen Upplands runinskrifter 978 är inmurad i kyrkans södra vägg, vilket ytterligare vittnar om platsens rika och mångfacetterade historia. Denna runsten är en av flera som knyter samman Gamla Uppsala med den vikingatida kulturen och dess övergång till kristendomen.
Gamla Uppsala Kyrka, daterad till 1100-talet, står på historisk mark där hedniska tempel en gång funnits.

Orgelns Historiska Utveckling

Under kyrkans långa historia har den sett en rad olika orglar. År 1806 byggde Johan Ewerhardt den yngre en orgel med 16 stämmor. År 1928 ersattes denna av en ny orgel, byggd av J A Johnsson, som också hade 16 stämmor, två manualer och pedal. Den nuvarande orgeln, byggd 1969 av Olof Hammarberg, har mekanisk traktur, elektrisk registratur och fasaden är från 1806 års orgel.

Den Nuvarande Orgeln från 1980

Robert Gustavsson Orgelbyggeri AB stod för tillverkningen av den nuvarande orgeln år 1980. Denna mekaniska orgel har slejflåda och ett tonomfång på 54/27. Med en crescendosvällare som täcker hela orgeln förutom de lägsta tonerna av principal 4′, är den ett viktigt instrument för kyrkans musikaliska liv.