Botkyrka Kyrka

Historisk Bakgrund och Ursprung av Botkyrka Kyrka

Botkyrka kyrka är en kyrkobyggnad med anor från 1100-talet, belägen i norra Botkyrka kommun. Som församlingskyrka i Botkyrka församling inom Stockholms stift, har den tjänat som en central plats för andlighet och samhällsliv.

Ursprungligen en träkyrka uppförd år 1129, har den nuvarande stenkyrkan sina rötter i år 1176.

Vid kyrkan står ”Botkyrkamonumentet”, en kopia av gravvården efter Botvids bror Björn, kyrkans byggherre, med originalmonumentet förvarat på Historiska Museet.

Viktiga Element i Botkyrka Kyrka

 • Botkyrkamonumentet
  • Kopia av gravvården efter Botvids bror Björn
  • Originalmonumentet finns på Historiska Museet
 • Arkitekturen
  • Ursprungligen en träkyrka från år 1129
  • Stenkyrkan härstammar från år 1176
 • Andlig och social funktion
  • Tjänat som församlingskyrka i Stockholms stift
  • Central plats för samhällsliv genom århundradena

Fakta om Botkyrka Kyrka

Aspekt Detalj
Plats Botkyrka kommun, Södra Stockholm
Ursprunglig byggnad Träkyrka från år 1129
Nuvarande byggnad Stenkyrka från år 1176
Församling Botkyrka församling, Stockholms stift
Historiskt monument Botkyrkamonumentet, gravvården efter Björn

Botvids Helgedom – Bothwidiia Kirkia

Bothwidiia Kirkia, som kyrkan ursprungligen kallades, är uppkallad efter martyren och skyddshelgonet Sankt Botvid. Efter Botvids död på 1120-talet, byggde hans bror Björn en stavkyrka i trä på Hammarby gårds ägor. Denna träkyrka ersattes senare av en stenkyrka i romansk stil, invigd av Stefan, den förste ärkebiskopen i Uppsala, och Vilhelmus, biskopen i Strängnäs. Den nuvarande kyrkobyggnaden har ersatt träkyrkan och tros ligga på samma historiska plats.

Långhuset och Kyrkans Arkitektur

Långhuset är den del av Botkyrka kyrka som bevarats till nutid, genomgående förändringar och tillbyggnader sedan medeltiden. Kyrkan förlängdes åt öster, och det ursprungliga koret ersattes med det nuvarande rakt avslutade koret. Tillbyggnaderna inkluderar även sakristian och vapenhuset, som troligen är samtida med kyrkans övriga medeltida delar. Kyrktornet var en del av de ursprungliga byggplanerna och uppfördes under perioden 1180–1249. Under 1400-talet förstärktes kyrkans innertak med stjärnvalv av tegel.

Renoveringar och Moderniseringar

År 1735 genomgick tornspiran en omfattande återuppbyggnad efter att ha varit skadad en längre tid. Den nuvarande portalen genom tornet tillkom år 1763, vilket bidrog till kyrkans nuvarande utseende.

Orgelns Disposition

Botkyrka kyrkas orgel, från år 1977, är ett viktigt musikinstrument som används regelbundet under gudstjänster och konserter. Orgelns disposition är noga utformad för att passa kyrkans akustik och tradition.

Kyrkogården – En Plats för Minnen och Historia

Kyrkogården som omger Botkyrka kyrka är en historisk plats med en kallmurad mur från 1700-talets slut. Här finner man tre gravkor: det Liljencrantzska, det Piperska och det Wåhlinska, var och en med sin egen historia och arkitektur. Den äldre delen av kyrkogården är en tyst vittne till områdets historia, med träd som alm, ask och lönn som skapar en lugn och fridfull miljö.

Utvidgning av Kyrkogården

År 2017 inleddes ett stort projekt för att utvidga kyrkogården åt söder och sydväst. När arbetet är fullbordat kommer det att finnas 740 askgravar, en minneslund och urngravar. Gravvården för varje gravplats kommer att vara enhetligt utformad i cortenstål, vilket ger ett modernt och enhetligt intryck över hela gravkvarteret.

Pilgrimsträdet och Ekovandringen

Pilgrimsträdet, en ek planterad år 2015, står som en symbol för hållbarhet och andlighet söder om kyrkan. Den är en del av ”Ekovandringen” som gick från Uppsala till Paris, och markerar Botkyrka kyrka som en rastplats för pilgrimer. Trädet är också start- och målpunkt för Sankt Botvids pilgrimsled, som binder samman Botkyrka kyrka med Salems kyrka.

Kyrkan i Samhället

Botkyrka kyrka är placerad i hjärtat av norra Botkyrka kommun, mellan Södertäljevägen (E4/E20) och Eriksbergsåsen. Den historiska Sankt Botvids väg leder förbi kyrkan och vittnar om områdets långa historia. Klockargården, som nu fungerar som församlingshem, ligger i närheten och har en historia som sträcker sig tillbaka till 1500-talet.
Botkyrka Kyrka, daterad till 1100-talet, är en historisk kyrkobyggnad med en markant vit fasad i Botkyrka kommun, Sverige.

Fattighuset och dess Historia

Intill Klockargården ligger det före detta Botkyrka fattighus. Detta historiska byggnad vittnar om samhällets omsorg om de mindre bemedlade, med rötter som går tillbaka till 1700-talet. Fattighuset uppfördes på initiativ av Tumba bruk, som tog ansvar för sina åldrade arbetare.