Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

Historisk bakgrund och grundande av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, ofta känd som Mormonkyrkan, grundades av Joseph Smith den 6 april 1830. Smith hävdade att han hade fått guldplåtar av ängeln Moroni, vilka han översatte till det som idag är känt som Mormons bok.

Denna översättning anses av kyrkans medlemmar vara en annan testament av Jesus Kristus och kompletterar Bibeln.Kyrkan har sedan dess vuxit och spridit sig över hela världen, med ett starkt fokus på mission och familjevärderingar.

 • Grundande
  • Datum: 6 april 1830
  • Grundare: Joseph Smith
 • Skrifter
  • Mormons bok
  • Den kostbara pärlan
  • Läran och förbunden
  • Den stora prästadömets lära
 • Kärnläror
  • Jesus Kristus som världens frälsare
  • Fortlevande uppenbarelse
  • Eviga familjer
År Signifikanta händelser
1820 Joseph Smiths första vision
1830 Grundandet av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
1830 Publiceringen av Mormons bok
1844 Joseph Smiths martyrdöd
1847 Mormonernas ankomst till Salt Lake Valley

Huvudsäte och global närvaro

Kyrkans huvudsäte är beläget i Salt Lake City, Utah. Med över 17 miljoner medlemmar globalt och närvaro i flertalet länder, är den en av de snabbast växande kristna samfunden. I Sverige finns det cirka 9,500 medlemmar, fördelade på 40 församlingar och 4 stavar. Kyrkan är också aktiv i välfärdsarbete, och dess missionärer är kända för sitt engagemang i humanitära insatser världen över.

Tempel och religiösa byggnader

Det första templet i Norden invigdes 1985 i Västerhaninge, söder om Stockholm. Tempel är centrala för kyrkans religiösa liv och skiljer sig från vanliga kyrkobyggnader genom att de är avsedda för speciella ceremonier som äktenskap och dop för de döda. Dessa heliga byggnader är symboler för kyrkans tro och engagemang i eviga familjeband och personlig andlighet.

Familjeliv och hälsa

Kyrkans lära betonar starkt familjelivet och kroppens helighet. Medlemmarna uppmuntras att leva hälsosamt, vilket innebär att avstå från droger, tobak och alkohol enligt Visdomsordet. Denna hälsokod är inte bara en fysisk princip utan ses också som ett sätt att bevara och respektera den gåva livet är.

Trosuppfattningar och Trosartiklarna

Centrala trosuppfattningar listas i Trosartiklarna, som formulerades av Joseph Smith. Dessa sammanfattar kyrkans grundläggande läror och värderingar, inklusive tron på Jesus Kristus, profetia, uppenbarelse, och vikten av att följa Guds bud. Trosartiklarna tjänar som en kärnfull introduktion till kyrkans läror och är en grundsten i medlemmarnas tro.

Joseph Smith och tidiga utmaningar

Smith och hans tidiga anhängare mötte signifikant motstånd och förföljelse. Efter att ha grundat kyrkan i New York, flyttade de till Kirtland, Ohio, och senare till Missouri och Illinois. I varje nytt område byggde de upp samhällen och tempel, men konflikter med lokala invånare och regeringar ledde till fortsatt migration och sökandet efter en säker plats för kyrkans medlemmar.

Joseph Smiths månggifte och konsekvenser

Joseph Smith införde månggifte som en del av kyrkans lära, vilket ledde till interna konflikter och splittring. Smith hade flera hustrur, och denna praxis var kontroversiell både inom och utanför kyrkan. Månggifte avskaffades officiellt av kyrkan 1890, vilket var en förutsättning för Utahs inträde som delstat i USA.

Samtida utmaningar och framsteg

Idag fortsätter Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga att växa och anpassa sig till moderna utmaningar. Medan kyrkan håller fast vid sina traditionella värderingar, har den också gjort framsteg i sociala frågor och strävar efter att vara en positiv kraft i samhällen världen över. Kyrkans medlemmar är kända för sitt engagemang i samhällstjänst och sina insatser för att främja förståelse och samarbete mellan olika troende.Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är känd för sina missionärer och tempel.